Witamy na stronie Acces Consulting !

Jesteśmy firmą zajmującą się prowadzeniem szkoleń unijnych oraz wsparciem doradczym z zakresu przyznawania, pozyskiwania i rozliczania środków z Unii Europejskiej.

Pracujemy głównie dla organizacji rządowych, samorządowych, jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw.

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ ?

Profesjonalna kadra

Profesjonalna kadra

Zadowoleni klienci

Zadowoleni klienci

Przyjazna atmosfera współpracy

Przyjazna atmosfera współpracy

Gwarancja jakości

Gwarancja jakości

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Kilka słów o ACCES CONSULTING

Kilka słów o Acces Consulting

Acces Consulting jest firmą szkoleniowo – doradczą działającą w obszarze funduszy unijnych od stycznia 2006r. Współpracuje zarówno z instytucjami publicznymi jak i podmiotami prywatnymi w zakresie pozyskania, realizacji i rozliczania dofinansowania na projekty edukacyjne, badawcze, informatyczne i inwestycyjne. Wspiera Instytucje zaangażowane w dystrybucję środków unijnych w procesie planowania wsparcia, oceny projektów oraz monitoringu, kontroli i rozliczania dofinansowania przyznanego Beneficjentom.

Acces Consulting oferuje usługi szkoleniowe i doradcze wspomagające zarządzanie projektami unijnymi, rozliczenie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, prowadzenie dokumentacji projektowej, a także z zakresu kwalifikowalności wydatków, sprawozdawczości i monitoringu, w tym przestrzegania zasad równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Podstawą sukcesu Acces Consulting jest wysoka jakość oferowanych usług. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem uczestnicząc w konferencjach, seminariach, szkoleniach i warsztatach skierowanych do administracji rządowej, samorządowej, instytucji kultury, szkół i uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz sektora przedsiębiorstw.

Ingrid Szrajer

Ingrid Szrajer

Właścicielka Acces Consulting

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

Przygodę z funduszami unijnymi zaczęła przed przystąpieniem Polski do UE, zajmując kierownicze lub doradcze stanowiska w realizowanych projektach. Obecnie jako ekspertka w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ocenia wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020. Ocenia także wnioski składane w regionach. Jest certyfikowanym trenerem biznesu i doradcą. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym prawidłowym dokumentowaniu realizacji projektów.

Od 16 lat prowadzi szkolenia oraz doradztwo dla Beneficjentów z sektora publicznego i prywatnego oraz dla Instytucji Pośredniczących i Zarządzających. Jest praktykiem i wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów unijnych do tworzenia autorskich programów szkoleniowych. Z jej usług korzystają czołowe instytucje w Polsce, w tym ministerstwa, urzędy marszałkowskie oraz instytucje kontrolne. Uczestnicy i uczestniczki szkoleń każdorazowo bardzo wysoko oceniają oprócz wiedzy merytorycznej i treści przekazywanych w trakcie zajęć, także sposób przekazu i atmosferę pracy tworzoną podczas szkoleń.

Szkolenia unijne

Szkolenia unijne

Doradztwo unijne

Doradztwo unijne

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • Akademia Ignatianum w Krakowie

  Prawidłowość realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS – szkolenie dla pracowników Uczelni

  Pani Ingrid Szrajer dysponując ekspercką wiedzą z zakresu realizacji projektów unijnych oraz wysokimi umiejętnościami jej przekazu, podczas szkolenia, a następnie dwudniowych indywidualnych i grupowych konsultacji przygotowała pracowników Akademii do dalszej efektywnej realizacji projektów POWER.

  Akademia Ignatianum w Krakowie


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

  Cykl 28 szkoleń z obsługi SL2014 w formie warsztatów komputerowych dla Instytucji Zarządzających i Pośredniczących

  „Cel i zakres szkolenia został w pełni zrealizowany, a zaangażowanie prowadzącej docenione przez uczestników w ramach ankiety oceniającej (zwracano uwagę m.in. na umożliwianie udziału w dyskusji, popieranie wypowiedzi przykładami wynikającymi z dużego doświadczenia i merytorycznej wiedzy prowadzącego, jak również, tworzenie atmosfery przyjaznej uczestnikom).”

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


  | Warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

  Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 – warsztaty komputerowe – 4 dni szkolenia dla Opiekunów projektów

  „Trener prowadzący zajęcia – Pani Ingrid Szrajer wykazała się wiedzą merytoryczną z zakresu stanowiącego przedmiot szkolenia i umiejętnością jej przekazania.”

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


  | Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe | Warsztaty komputerowe dla Opiekunów projektów

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Zaangażowanie społeczne

Acces Consulting jest firmą aktywnie angażującą się społecznie. Nasze działania koncentrują się na inwestycji w dzieci i młodzież. Wspieramy projekty związane z edukacją, sportem i kulturą.

Nasze obecne projekty:

Wparcie nabywania kompetencji kluczowych

Kompetencje kluczowe to nie tylko kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne i językowe, ale także umiejętności społeczne, kreatywność i inicjatywność. Te najlepiej zdobywać w praktyce, zaś niezwykle wdzięcznym poligonem doświadczalnym w tym obszarze jest sport. Nasza podopieczna – koń sportowy Delekta – pozwala rozsmakować się w sporcie, który wymaga dobrej organizacji, obowiązkowości, punktualności i samodzielności. Sport to piękna szkoła życia, gdzie sam talent nie wystarczy, a na sukces trzeba sobie zapracować.

Wsparcie edukacji w regionach niedostępnych

Pomagamy tym, którym ta pomoc jest niezbędna – dzieciom Masajów z wiejskiej szkoły w Kenii. Większość krajów afrykańskich cierpi niewyobrażalną biedę. Jednak mają jedno wielkie bogactwo – dzieci, które są pełne zapału, energii, spontanicznej radości, ciekawości i które bardzo chcą chodzić do szkoły. Szkoła to bezpieczne miejsce zabawy i nauki, miejsce, gdzie dostają ubrania i jedzenie – często jedyne w ciągu dnia, miejsce, które daje nadzieję. Sami Afrykańczycy twierdzą, że edukacja ich dzieci jest kluczem do rozwoju Afryki, walki z głodem, bezrobociem, patologiami, podejmowaniem ryzykownej emigracji.

Zobacz więcej

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji