Zmiany w kwalifikowalności wydatków 2019 - ryczałty i wynagrodzenia

Kategoria: Kwalifikowalność wydatków


Zmiany w kwalifikowalności wydatków 2019 - ryczałty i wynagrodzenia

Planowane do wdrożenia od sierpnia 2019r. zmiany Wytycznych kwalifikowalności wydatków z jednej strony porządkują dotychczas obowiązujące Wytyczne, dostosowując je do zmian w przepisach unijnych oraz krajowych (m.in. podniesienie wartości środka trwałego z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł), ale dodatkowo wprowadzają zmiany w obszarach szczególnie wrażliwych. Nowym zasadom wyboru wykonawców poświęciliśmy oddzielny artykuł (Zmiany w kwalifikowalności wydatków 2019 - nowe zasady wyboru wykonawców), teraz zajmijmy się pozostałymi zmianami.

Ryczałty

Prace nad zmianą Wytycznych trwają od połowy 2018r., kiedy to weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

Rozporządzenie dąży do koncentracji na wykonaniu i rezultatach projektów finansowanych z budżetu UE, stąd wprowadziło dodatkowe formy finansowania projektów rozliczanych metodami uproszczonymi, także w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego. W uzasadnieniu zmian wskazano: „doświadczenie zdobyte w zakresie stosowania płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub finansowania według stawek zryczałtowanych pokazuje, że takie formy finansowania znacząco upraszczają procedury administracyjne oraz w istotny sposób zmniejszają ryzyko wystąpienia błędu.”

Nasze Wytyczne muszą się dostosować do możliwości otworzonych przez Unię Europejską, dlatego proponują nowe stawki ryczałtowe zgodne z Rozp. 2018/1046, a zatem nie wymagające udokumentowania ich wyliczenia:

  • dla projektów inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, w których koszt wynagrodzeń może być kosztem kwalifikowalnym (za wyjątkiem projektów, w których występują roboty budowlane, których wartość przekracza próg określony w art. 4 lit. a dyrektywy 2014/24/UE, czyli w 2019r.: 5,5 mln euro – 23,9 mln zł netto), Wytyczne wprowadzają nową stawkę ryczałtową na pokrycie nieudokumentowanych kosztów personelu w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich innych niż koszty personelu projektu. Wielu Beneficjentów takich programów jak POIŚ ma złe doświadczenia z rozliczaniem wynagrodzeń personelu projektu, część z nich nawet zrezygnowało z rozliczania wynagrodzeń, stąd ta nowa możliwość będzie stanowić niewątpliwe ułatwienie w rozliczaniu takich projektów.

  • dla projektów badawczych, naukowych, edukacyjnych, gdzie koszty personelu stanowią największą część budżetu, Wytyczne wprowadzają nową stawkę ryczałtową w wysokości do 40% bezpośrednich kosztów personelu projektu, na pokrycie pozostałych kosztów projektu. A zatem zniknie w takich projektach problem rozliczania zakupów, urządzeń i know-how oraz usług, dostaw i robót budowlanych, jako że ryczałty rozlicza się zgodnie z zasadami obowiązującymi Beneficjenta w ramach podstawowej działalności.

Rewolucyjna zmiana w projekcie Wytycznych dotyczy możliwości rozliczania ryczałtem całego projektu, jeśli wartość wsparcia publicznego nie przekroczy 100 tys. euro. To rozwiązanie jest już stosowane z sukcesem w projektach edukacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Teraz taką możliwość mieliby także przedsiębiorcy realizujący niewielkie projekty inwestycyjne czy badawcze. Dla Beneficjentów to fantastyczna wiadomość – po przejściu przez ocenę projektu, będą mogli dokonywać zakupów zgodnie ze swoimi zasadami, do wysokości przewidzianej w projekcie. Mogliby zatem kupić urządzenie z pominięciem zasady konkurencyjności, kierując swoje zapytanie do sprawdzonego dostawcy. Dla części Instytucji Zarządzających taka możliwość jest przerażająca – już się zastanawiają nad tym jakie ograniczenia wprowadzić w umowie o dofinansowanie, aby ograniczyć ryzyko wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

O tym czy i jaki ryczałt będzie dopuszczony dla nowych projektów, decydować będzie Instytucja Zarządzająca.

Wynagrodzenia – czas na zmiany?

O rozliczaniu wynagrodzeń w formie dodatków zadaniowych pisaliśmy z początkiem roku w artykule Koniec z lepszymi zarobkami w projektach unijnych 2014-2020? Teraz przyjdzie nam zrewidować spojrzenie na zarobki, z tym, że nadal wszystkie ryzyka pozostają w mocy.

Projekt Wytycznych znosi ograniczenie wysokości dodatku zadaniowego. Obecnie maksymalna jego wysokość to 40% wynagrodzenia podstawowego, chyba że akty prawa powszechnie obowiązującego przewidują wyższy procent, z czego skrzętnie korzystają pracownicy części Uczelni Wyższych. A zatem, aby nie było lepszych i gorszych, znika limit. Czyli teoretycznie można przyznać pracownikowi lub pracowniczce za pracę przy projekcie unijnym dodatek zadaniowy w wysokości 50 czy 100% wynagrodzenia podstawowego. Tyle tylko, że nadal obowiązują zasady efektywności i racjonalności wydatku oraz warunek, aby wysokość wynagrodzenia odpowiadała stawkom faktycznie stosowanym u Beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Ponadto należy mieć na uwadze, że przyznać można tylko 1 dodatek, niezależnie od liczby projektów, co oznacza, że w sytuacji zaangażowania w kilka projektów, koszt dodatku będzie rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania w każdym z nich. Wysokość dodatku jest uzależniona jest od zakresu nowych obowiązków służbowych/zwiększenia zaangażowania w ramach dotychczasowych obowiązków służbowych i wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu.

Dodatkowe zmiany w zakresie wynagrodzeń także cieszą Beneficjentów. Projekt Wytycznych wprowadza możliwość rozliczenia w koszty kwalifikowalne, kosztów wyposażenia stanowiska pracy, nie tylko dla osobom zaangażowanym do projektu na co najmniej ½ etatu w ramach umowy o pracę, ale wszystkim, spełniającym definicję personelu projektu, jeśli tylko ich zaangażowanie do projektu odpowiada co najmniej ½ etatu. Oznacza to możliwość sfinansowania np. kosztów amortyzacji komputera, osobie zaangażowanej w ramach dodatku zadaniowego czy partnerowi prowadzącemu działalność gospodarczą i świadczącemu pracę w projekcie w wymiarze odpowiadającym co najmniej ½ etatu.

Najbardziej kontrowersyjna jest propozycja umożliwienia w projektach badawczych, zawarcia umowy zlecenie z własnym pracownikiem merytorycznym, na dodatek z pominięciem zasady konkurencyjności.

To nie wszystkie zmiany wprowadzane przez projekt Wytycznych – zapraszamy na szkolenia, aby być na bieżąco ze zmianami, które od wejścia w życie zaczną obowiązywać we wszystkich realizowanych projektach.


Tagi: Kwalifikowalność wydatków