Referencje

Referencje
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
„Logika projektowa i ocena projektów na przykładach” – szkolenie dla członków i członkiń Komitetu Oceny Projektów
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
„Obsługa systemu SL2014 przez pracowników Instytucji” – warsztaty dla Opiekunów projektów
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
„Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i podstawy kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS” – szkolenie dla Wnioskodawców
Muzeum Narodowe w Warszawie
„Rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE” – szkolenie dla Beneficjenta na podstawie przeprowadzonego przeglądu dokumentacji projektu w ramach POIŚ
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
„Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014” – szkolenie dla Benefcjenta
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan.” Sp. z o.o. w Bełchatowie
Audyt prawidłowości realizacji projektu unijnego
Muzeum Narodowe w Krakowie
Audyt projektu POPC i konsultacje w zakresie projektu POIŚ
ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020 – szkolenia dla Beneficjentów
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Cykl 28 szkoleń z obsługi SL2014 w formie warsztatów komputerowych dla Instytucji Zarządzających i Pośredniczących
Schenk Institute
Doradztwo unijne
GROW Galecki, Pietrzak S.J.
Doradztwo unijne
Muzeum Narodowe w Warszawie
Doradztwo w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji projektu w ramach POPC
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
Doradztwo w zakresie weryfikacji wniosku o dofinansowanie
House of Skills
Doradztwo w zakresie weryfikacji wniosku o dofinansowanie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Kwalifikowalność wydatków i praktyczne problemy rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych z wykorzystaniem SL2014 – szkolenie dla Benefcjenta
Adept s.c.
Obsługa systemu SL2014 dla Beneficjentów I i VII osi priorytetowej POIŚ 2014-2020 – warsztaty komputerowe dla Beneficjentów
ECDDP Szkolenia Sp. z o.o.
Obsługa systemu SL2014 dla Beneficjentów POIŚ 2014-2020 – warsztaty komputerowe dla Beneficjentów
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 – warsztaty komputerowe – 1 dzień szkolenia dla Opiekunów projektów
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 – warsztaty komputerowe – 4 dni szkolenia dla Opiekunów projektów
Euro Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze
Praktyczne aspekty kwalifikowalności wydatków w ramach EFS – szkolenie dla Instytucji
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i realizacja projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi w ramach EFS RPOWP 2014-2020 - szkolenie dla beneficjentów
ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 - szkolenie dla pracownic MEN
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014 – warsztaty komputerowe dla Beneficjentów
Marani Sp. z o.o.
Realizacja i rozliczanie projektów unijnych w ramach POIR z wykorzystaniem systemu SL2014” – szkolenie dla Beneficjenta
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Realizacja projektów POWER i POPC z wykorzystaniem systemu SL2014 – szkolenie dla pracowników Beneficjenta
Euro Training Centrum Szkoleniowo-Doradcze
Rozliczanie projektów dofinansowanych z EFS 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 – szkolenie dla Beneficjentów
Adept s.c.
Rozliczanie projektów dofinansowanych z EFS z wykorzystaniem systemu SL2014 – warsztaty komputerowe dla pracowników WUP Warszawa
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Rozliczanie projektów EFRR i EFS w systemie SL2014 - szkolenia dla Beneficjentów
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Rozliczanie projektów EFRR w systemie SL2014 - szkolenia dla Beneficjentów
Agencja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Lublinie
Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014 – szkolenia dla Beneficjentów
Urząd Miasta Bydgoszczy
Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014 – szkolenie dla Beneficjentów
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS w SL2014 w ramach RPOWP 2014-2020 – szkolenie dla pracowników Instytucji
Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
Rozliczenie projektów dofinansowanych z EFS 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 - szkolenia dla Beneficjenta
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach RPOWP na lata 2014-2020 w ramach EFS – 2 szkolenia dla pracowników Instytucji
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Szkolenia dla Beneficjentów
ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
Szkolenia dla Instytucji i Beneficjentów
ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
Szkolenia dla Instytucji i Beneficjentów 2011-2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Szkolenia z systemu SL2014 dla Opiekunów projektów
Golden Training
Szkolenia z zarządzania i kontroli projektów UE
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Szkolenia z zarządzania projektami unijnymi
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 – szkolenie dla pracowników Beneficjentów
Clico Sp. z o.o.
Usługi doradcze w zakresie ewaluacji
Carlsberg Polska Sp. z o.o.
Usługi doradcze w zakresie ewaluacji
Carlsberg Polska Sp. z o.o.
Usługi doradcze w zakresie pozyskania środków unijnych
Clico Sp. z o.o.
Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków UE oraz zarządzania projektem
Carlsberg Polska Sp. z o.o.
Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Warsztaty praktyczne przy komputerach z obsługi systemu SL2014
Kancelaria Premiera Rady Ministrów
Weryfikacja wniosków o płatność POWER – warsztaty komputerowe z SL2014 dla Opiekunów projektów
PL.2012 Sp. z o.o.
Wsparcie eksperckie w zakresie rozliczania projektów „Akademia Euro”