doradztwo unijne

Wsparcie zarządzania projektami unijnymi

Doradztwo unijne

Zarządzanie projektami unijnymi to złożony proces, który wymaga połączenia wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami z wiedzą i umiejętnościami realizacji i rozliczania projektów unijnych. Umowa o dofinansowanie narzuca konieczność wyboru wykonawców i dostawców w trybie konkurencyjnym, wynagradzania personelu projektu w sposób opisany w Wytycznych kwalifikowalności, przestrzegania zasad horyzontalnych, czyli zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Projekty unijne rządzą się swoimi prawami w zakresie zmiany założeń, działań czy efektów. Niezwykle kosztowne może okazać się nieprzestrzeganie tych zasad.

Podobnie jak wsparcie w rozliczaniu projektu, zakres współpracy jest ustalany z Klientem w zależności od jego doświadczenia w realizacji projektów unijnych, liczebności zespołu projektowego i rzeczywistych potrzeb Klienta. Obejmować może bardzo szeroki katalog działań lub tylko wsparcie punktowe w sytuacjach takiej potrzeby.

W zależności od podjętych ustaleń Doradca wspiera Klienta w opracowaniu i wdrożeniu procedur zarządzania projektami, stworzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu, przeszkoleniu zespołu projektowego, monitoringu postępu rzeczowego i finansowego, w tym osiągania założonych wskaźników, rozwiązywaniu bieżących problemów, wyjaśnianiu wątpliwości w zakresie kwalifikowalności wydatków, wyboru wykonawców i dostawców, trwałości projektu, analizie ryzyka, inicjowaniu i wprowadzaniu zmian w projekcie, bieżącym i ostatecznym rozliczeniu projektu, przechodzeniu przez kontrole projektu.

Efekt - zwiększenie bezpieczeństwa realizacji i rozliczenia projektu, zmniejszenie ryzyka niekwalifikowalności wydatków.

 

Zobacz referencje od naszych Klientów

 • PL.2012 Sp. z o.o.

  Wsparcie eksperckie w zakresie rozliczania projektów „Akademia Euro”

  „Pani Ingrid Szrajer jest osobą o dużej wiedzy eksperckiej i doświadczeniu w zakresie prowadzenia projektów unijnych oraz współpracy z Instytucjami Wdrażającymi i Pośredniczącymi, dzięki czemu zna specyfikę prowadzenia takich projektów. Jej wiedza i profesjonalizm były zawsze gwarancją rzetelnie wykonanej pracy, a prowadzona przez nią firma ACCES CONSULTING Ingrid Szrajer jest wiarygodnym Partnerem, cechującym się sumiennością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością.”

  PL.2012 Sp. z o.o.


  | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi | Audyt prawidłowości realizacji projektu unijnego
 • Clico Sp. z o.o.

  Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków UE oraz zarządzania projektem

  „Rekomendujemy firmę ACCES CONSULTING jako profesjonalnego i rzetelnego partnera w zakresie pozyskiwania środków UE oraz wsparcia w zakresie zarządzania projektami. Szeroka wiedza z zakresu zasad pozyskiwania, dokumentowania i rozliczania przyznanych środków unijnych, a także kompetencje w zakresie zarządzania projektami UE konsultantów z firmy ACCES CONSULTING, sprawiły, że realizacja projektu przebiegała sprawnie i zakończyła się sukcesem, co potwierdziły kontrole Instytucji zewnętrznych, nie stwierdzając żadnych uchybień”

  Clico Sp. z o.o.


  | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi | Analiza możliwości pozyskania środków unijnych | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
 • Carlsberg Polska Sp. z o.o.

  Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

  „Wartości prezentowane przez pracowników Firmy Acces Consulting, takie jak otwartość, elastyczność, zrozumienie potrzeb biznesowych, a także systematyczność i obowiązkowość były nieocenione w trakcie realizacji Projektu, jak również po jego zakończeniu”

  Carlsberg Polska Sp. z o.o.


  | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi
 • Schenk Institute

  Doradztwo unijne

  „Pani Ingrid Szrajer, dysponując ogromną wiedzą z zakresu funduszów strukturalnych, w sposób profesjonalny przeprowadziła nas przez zawiłości EFS, opracowała wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami w postaci kosztorysów i harmonogramów. W trakcie realizacji projektu również korzystamy ze wsparcia doradczego firmy ACCES CONSULTING, szczególnie przy skomplikowanych kwestiach prawno-finansowych.”

  Schenk Institute


  | Weryfikacja/ocena wniosku o dofinansowanie | Wsparcie w negocjacjach | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi | Analiza możliwości pozyskania środków unijnych | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
 • Doradztwo unijne

  „Jako firma wstępująca na drogę funduszy unijnych potrzebowaliśmy przewodnika, który wprowadzi nas w te zagadnienia. Obecnie mając świadomość jak skomplikowany jest proces realizacji i zarządzania projektem dofinansowanym z EFS kontynuujemy współpracę z ACCES CONSULTING, która opiera się na profesjonalnym i rzetelnym podejściu do świadczonych usług.”

  GROW Galecki, Pietrzak S.J.


  | Wsparcie w negocjacjach | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi | Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu | Ewaluacja projektów unijnych | Audyt prawidłowości realizacji projektu unijnego
 • Muzeum Narodowe w Warszawie

  Doradztwo w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji projektu w ramach POPC

  Przyjazna atmosfera podczas spotkania zaowocowała dużą liczbą pytań, na które trenerka udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Rezultatem spotkania jest sprawna realizacja projektu

  Muzeum Narodowe w Warszawie


  | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi
 • Muzeum Narodowe w Warszawie

  „Rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE” – szkolenie dla Beneficjenta na podstawie przeprowadzonego przeglądu dokumentacji projektu w ramach POIŚ

  Pani Ingrid Szrajer dysponując ekspercką wiedzą z zakresu realizacji projektów z dofinansowaniem z funduszy unijnych oraz dużą umiejętnością jej przekazu, przygotowała pracownikom Muzeum narzędzia do samodzielnej i efektywniejszej realizacji projektów

  Muzeum Narodowe w Warszawie


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi
 • Muzeum Narodowe w Krakowie

  Audyt projektu POPC i konsultacje w zakresie projektu POIŚ

  Wysoka jakość przeprowadzonych prac audytorskich i konsultacyjnych pozawala zarekomendować firmę ACCES CONSULTING INGRID SZRAJER jako wiarygodnego i rzetelnego partnera w przeprowadzaniu podobnych usług.

  Muzeum Narodowe w Krakowie


  | Audyt prawidłowości realizacji projektu unijnego | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie

  Prawidłowość realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS – szkolenie dla pracowników Uczelni

  Pani Ingrid Szrajer dysponując ekspercką wiedzą z zakresu realizacji projektów unijnych oraz wysokimi umiejętnościami jej przekazu, podczas szkolenia, a następnie dwudniowych indywidualnych i grupowych konsultacji przygotowała pracowników Akademii do dalszej efektywnej realizacji projektów POWER.

  Akademia Ignatianum w Krakowie


  | Kwalifikowalność wydatków – najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | Wsparcie w rozliczaniu projektu | Wsparcie zarządzania projektami unijnymi

Chcesz zobaczyć więcej naszych referencji?

Zobacz

Pracujemy dla najlepszych! Dołącz do nich.

Nasi klienci
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Ministerstwo inwestycji i rozwoju
 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Polska Akademia Nauk
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji