Referencje

Referencje
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Szkolenia dla Beneficjentów
ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
Szkolenia dla Instytucji i Beneficjentów
ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
Szkolenia dla Instytucji i Beneficjentów 2011-2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Szkolenia z systemu SL2014 dla Opiekunów projektów
Golden Training
Szkolenia z zarządzania i kontroli projektów UE
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Szkolenia z zarządzania projektami unijnymi
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 – szkolenie dla pracowników Beneficjentów
Clico Sp. z o.o.
Usługi doradcze w zakresie ewaluacji
Carlsberg Polska Sp. z o.o.
Usługi doradcze w zakresie ewaluacji
Carlsberg Polska Sp. z o.o.
Usługi doradcze w zakresie pozyskania środków unijnych
Clico Sp. z o.o.
Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków UE oraz zarządzania projektem
Carlsberg Polska Sp. z o.o.
Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Warsztaty praktyczne przy komputerach z obsługi systemu SL2014
Kancelaria Premiera Rady Ministrów
Weryfikacja wniosków o płatność POWER – warsztaty komputerowe z SL2014 dla Opiekunów projektów
PL.2012 Sp. z o.o.
Wsparcie eksperckie w zakresie rozliczania projektów „Akademia Euro”
J.G. Training
Zasada konkurencyjności z uwzględnieniem zmian w wytycznych kwalifikowalności – szkolenia dla Beneficjentów i Instytucji Zarządzających i Pośredniczących